Jesteś tutaj:   

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Kramsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.kramsk.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie bip.kramsk.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.wokiss.pl spełnia wymagania w 90,97 %.

Status pod względem zgodności

Strona intnetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.kramsk.pl 19. 11. 2014r
 2. Osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony jest: Karol Dolański
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: tel. 632470004 wew. 234
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: email:informatyk@kramsk.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 8. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek, przy ul. Chopina 12 w którym siedzibę ma Urząd Gminy. częściowo przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przy budynku są wydzielone miejsca do parkowaniadla osób niepełnosprawnych,
 • główne wejście budynku (od strony skweru i parkingów) nie posiada podjazdu umożliwiający wjazd do Urzędu dla osób niepełnosprawnych. Podjazd posiada wejście zapasowe do budynku, od ulicy Chopina 12,
 • Biuro Obsługi Interesantów, pełniące również funkcję punktu informacyjnego, znajduje się blisko wejścia głównego do budyku.

Komunikacja pozioma:

 • budynek Urzędu jest parterowy i umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń Urzędu - za wyjątkiem pomieszczeń technicznych,
 • korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ,
 • w budynku znajduje się toaleta, niedostosowana jednak dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacyjno-komunkacyjna:

 • po wcześniejszym umówieniu istnieje możlowość skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.

Do budynku Urzędu Gminy Kramsk może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje mozlwiść zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:
ul.Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon (22) 461 60 00
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Audytor: Audyt wewnętrzny 2021-03-31.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2021-09-06.

Data aktualizacji strony: strona aktualizowana na bieżąco.