Jesteś tutaj:   

Gospodarka odpadami

Dokumenty do pobrania

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. Zgłoszenie odbioru odpadów budowlanych
  3. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni
  4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  5. Oświadczenie do wniosku

 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca, jak również w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. od zaistnienia zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami

Miesiące, których dotyczy opłata

Termin płatności

za styczeń i luty

do 28 lutego

za marzec i kwiecień

do 30 kwietnia

za maj i czerwiec

do 30 czerwca

za lipiec i sierpień

do 31 sierpnia

za wrzesień i październik

do 31 października

za listopad i grudzień

do 31 grudnia

 

Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy Kramsk lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Kramsk prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Koninie numer 58 8530 0000 0000 3405 2000 0250 z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami: adres nieruchomości”.

 


Informacje o zmianach w gospodarce odpadami w 2020 i wysokość opłat

W dniu 19.07.2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z wejściem w życie ww. nowelizacji Rada Gminy Kramsk podjęła 23 stycznia 2020 r. uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Urząd Gminy Kramsk informuje, że od 1 marca 2020:

obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół oraz odpady zmieszane, obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

-  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalano w wysokości 18,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość

-  zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość w przypadku, gdy ta nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i posiada kompostownik przydomowy, w którym są kompostowane bioodpady stanowiącej odpady komunalne

-  w przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona, w drodze decyzji administracyjnej, opłata w wysokości 40,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość

 

 


Informacja dotycząca zgłaszania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Kramsk przypomina o obowiązku, wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zgłaszania przez mieszkańców korzystania ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych.

Obowiązek dotyczy wszystkich mieszkańców, którzy korzystają ze zbiornika lub oczyszczalni, także tych, którzy od dłuższego czasu korzystają z urządzeń, a nie dopełnili dotychczas tego obowiązku.

Druk zgłoszenia - Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni

Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Kramsk, pocztą elektroniczną na gmina.kramsk@kramsk.pl lub u sołtysa.