Jesteś tutaj:   

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kramsk z siedzibą
  w Kramsku (62-511) przy ulicy Chopina 12, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: gmina.kramsk@kramsk.pl .
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@kramsk.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
b) realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:

Realizowane zadanie

Podstawa prawna

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2019 r. poz. 1397 ze zm.)

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie

Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2020 poz. 332 ze zm.)

URZĄD STANU CYWILNEGO

Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 r. poz. 463 ze zm.)

Unieważnianie, sprostowanie treści, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego oraz do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju i zaświadczeń o stanie cywilnym,

Wydanie aktu urodzenia, zgonu lub odpisów aktów stanu cywilnego

Dokonanie zmiany imienia (imion)

i nazwiska

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2020 r. poz. 707 ze zm.) oraz ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 r. poz. 463 ze zm.)

PODATKI I OPŁATY

Podatek od nieruchomości

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach

i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 poz. 1170 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020 poz. 1325 ze zm.)

Podatek rolny

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz. U. 2020 poz. 333 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020 poz. 1325 ze zm.)

Podatek leśny

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2019 poz. 888 ze zm. ) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020 poz. 1325 ze zm.)

Podatek  od środków transportowych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 poz. 1170 ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020 poz. 1325 ze zm.)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

Zwrot podatku akcyzowego

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2019 r. poz. 2188 ze zm.) oraz ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Uiszczanie opłaty targowej

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 poz. 1170 ze zm.)  oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020 poz. 1325 ze zm.)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zgłoszenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisie

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 r. poz. 162 ze zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  (Dz. U. 2020 r. poz. 2296 ze zm.)

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. 2020 r. poz. 2028 ze  zm.)

Wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości stałych

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

w krajowym transporcie drogowym

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 2140 ze zm.)

Wpis do ewidencji podmiotów świadczących usługi noclegowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz. U. 2020 r. poz. 2211 ze zm.)

 

 

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Wydanie, zmiana lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wydanie zaświadczenia
o przeznaczeniu działki
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenie wniosku o sporządzenie planu

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Wydanie wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Dokonanie podziału działki lub nieruchomości

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

Ustalenie numeru porządkowego

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052 ze zm.)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2020 poz. 2040
ze zm.))

Ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 708 ze zm.)

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.)

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ustawa z dnia 26 października 1982 r.

 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu

Ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

SPRAWY SOCJALNE/SPOŁECZNE

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910 ze zm.)

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Przyznanie lokalu socjalnego/ tymczasowego

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. 2020 r. poz. 611 ze zm.)

Najem lub dzierżawa nieruchomości/ lokalu mieszkalnego

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. 2020 r. poz. 611 ze zm.)

Zakup nieruchomości / lokalu mieszkalnego

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

ZEZWOLENIA/REKOMPENSATY

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 ze zm.)

Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2020 r. poz. 470 ze zm.)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. 2020 r. poz. 470 ze zm.)

Wydanie zezwolenia na usunięcie/ wycięcie drzew

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r. poz. 55 ze  zm.) oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 ze zm.)


e)
w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:

 • Wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości/działki obszarem rewitalizacji;
 • Stwierdzenia własnoręczności podpisu;
 • Stwierdzenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem;
 • Sporządzenie oświadczenia spadkodawcy w formie protokołu;
 • Rekompensowania strat powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego.
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)      organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b)     inne podmioty, upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

c)      podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające).

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

a)       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)      prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,

c)       prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

d)      w przypadku, gdy:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

e)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

-  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

f)        prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

g)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

h)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

i)        prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:

            Urząd Ochrony Danych Osobowych

            ul. Stawki 2

            00-193 Warszawa

            Infolinia: 606-950-000

 

 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pani/Pana dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.

Podstawa prawna:

- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.