Jesteś tutaj:   

Ochrona środowiska i rolnictwo

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji przez RZGW w Poznaniu w sprawie odmowy cofniecia pozwolenia wodnoprawnego dla PAK KWB Konin S. A.

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji przez RZGW w Poznaniu w sprawie odmowy cofniecia pozwolenia wodnoprawnego dla PAK KWB  Konin S. A.

Obwieszczenie RZGW z dnia 01.10.2019 r. w sprawie cofniecia pozwolenia wodnoprawnego dla PAK Konin.

Obwieszczenie RZGW z dnia 01.10.2019 r. w sprawie cofniecia pozwolenia wodnoprawnego dla PAK Konin.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kramsk o konsultacjach społecznych do projektu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą oddziaływan

Obwieszczenie Wójta Gminy Kramsk o konsultacjach społecznych do projektu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021.

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r.

Uprawa konopii.

Uprawa konopii.

Załącznik nr 3 szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji azbestu Gmina Kramsk 2017.

Załącznik nr 3  szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji  azbestu Gmina Kramsk 2017.

Prognoza oceny oddziaływania na środowiska „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014 — 2017 z perspektywą do 2021 roku”.

Prognoza oceny oddziaływania na środowiska „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014 — 2017 z perspektywą do 2021 roku”.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014-2017.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014-2017.

Konsultacje społeczne w sprawie POŚ dla województwa wielkopolskiego.

Pismo znak: DSR-III-7011.10.2015 z dnia 4 lipca 2016 r.

Ogłoszenia o przystąpieniu  do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020.

Zaproszenia na spotkania konsultacyjne.

Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011.

Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 30, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Kramsk informuje o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015. (w zakresie dotyczącym gminy Kramsk) oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w w/w postępowaniu.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj.:

- projektem Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015.

- Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny

- opiniami do projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Prezydenta Miasta Konina, Zarządu Powiatu Konińskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Kramsk w pokoju nr 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w powyższym postępowaniu. Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej www.kramsk.pl (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kramsk tj. od 18 listopada 2009r. do 8 grudnia 2009r. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres Urzędu GminyKramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk (decyduje data wpływu pisma do Urzędu Gminy), ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kramsk w pokoju nr 21 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina.kramsk@kramsk.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kramsk.

 

Plan Gospodarki Odpadami aktualizacja.

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

 

Ogłoszenie.

Plan Gospodarki Odpadami Związku Międzygminnego " Koniński region Komunalny "

Nabór wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2008

Informacja Starostwa Powiatowego w Koninie dotyczącego naboru wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2008r.
"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierając azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012"  dostępne na stonie www.powiat.konin.pl  .
Wnioski nalezy składac w terminie od dnia 29-01 do 29-02 2008 r.
Wniosek do pobrania:
 

Dodatkowy nabór wniosków - usuwanie azbestu

Załącznik :

Ogłoszenie zmiany decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego - Odkrywka - Drzewce.

Okólnik w sprawie wyrobów zawierających azbest

Kramsk, dnia 31.01.2007 r.

OKÓLNIK

Wójt Gminy Kramsk przypomina, że zgodnie z § 7, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu (Dz.U. nr 192, poz.1876) każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji ilości zastosowanych wyrobów zawierających azbest (m.in. płyt eternitowych), poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wypełnione przez właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych „arkusze informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” należy składać w Urzędzie Gminy w Kramsku, pok.21 w terminie do dnia 31.01. każdego roku.

Jednocześnie informuję, że złożenie informacji o miejscu i ilości wykorzystywanego azbestu umożliwi otrzymanie dofinansowania w ramach powstających programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.


Druki do pobrania
Druk informacji o wyrobach zawierajacych azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobu zawierającego azbest.