Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011.

Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 30, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Kramsk informuje o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015. (w zakresie dotyczącym gminy Kramsk) oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w w/w postępowaniu.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj.:

- projektem Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015.

- Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny

- opiniami do projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Prezydenta Miasta Konina, Zarządu Powiatu Konińskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Kramsk w pokoju nr 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w powyższym postępowaniu. Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej www.kramsk.pl (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kramsk tj. od 18 listopada 2009r. do 8 grudnia 2009r. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres Urzędu GminyKramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk (decyduje data wpływu pisma do Urzędu Gminy), ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kramsk w pokoju nr 21 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina.kramsk@kramsk.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kramsk.

 

Plan Gospodarki Odpadami aktualizacja.

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

 

Ogłoszenie.