Jesteś tutaj:   

2003

Informacja techniczna

Jeśli w dokumencie uchwały brak polskich znaków należy zmienić kodowanie strony na: Europa Środkowa - Windows (1250)

Uchwała Nr V/27/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała Nr V/28/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kramsk.

Uchwała Nr VII/30/2003 Rady Gminy Kramsk z 16.05.2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2002 Rady Gminy Kramsk z 10.12.2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruch

Uchwała Nr VII/31/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr VII/32/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na posiłki dla uczniów.

Uchwała Nr VII/33/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia „Programu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kramsk”.

Uchwała Nr VII/34/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia realizowane przez przedszkole w Kramsku, ponad minimum programowe.

Uchwała Nr VII/35/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Uchwała Nr VIII/36/2003 Rady Gminy Kramsk z 10.06.2003 roku w sprawie zmiany uchwały V/28/2003 Rady Gminy Kramsk z 18.02.2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowy

Uchwała Nr VIII/38/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego na realizację zadań w zakresie budownict

Uchwała Nr VIII/39/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia dodatku specjalnego Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr VIII/41/03 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XI/47/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2003 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Uchwała Nr XI/48/2003 Rady Gminy Kramsk a dnia 12 września 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bilczew.

Uchwała Nr XI/49/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Grąblin.

Uchwała Nr XII/50/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników sądowych.

Uchwała Nr XII/51/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Pąchów.

Uchwała Nr XII/52/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przekazania nieruchomości gruntowych znajdujących się w obrębie geodezyjnym Wola Podłężna na rzecz Wojewódz

Uchwała Nr XII/53/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Konińskiemu w latach 2003-2004

Uchwała Nr XII/54/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uchwała Nr XII/56/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej.

Uchwała Nr XIII/57/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla sołtysów.

Uchwała Nr XIII/68/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Uchwała Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Koninie Sp. z o.o.