Jesteś tutaj:   

2004

Informacja techniczna

Jeśli w dokumencie uchwały brak polskich znaków należy zmienić kodowanie strony na: Europa Środkowa - Windows (1250)

Uchwała Nr XV/72/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Uchwała Nr XV/73/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XVII/76/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/77/2004 Rady Gminy Kramsk z 26.04.04 w sprawie przekazania nieruchomości gruntowych znajdujących się w obrębie geodezyjnym Dębicz na rzecz Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św.

Uchwała Nr XVII/78/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Borkach.

Uchwała Nr XVII/79/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Uchwały Nr XVII/80/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Stadionu Sportowego.

Uchwała Nr XVII/82/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26.04.04 w sprawie przekształcenia LO dla Dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz na podbudowie 8–letniej szk. podst

Uchwała Nr XVII/83/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Uchwała Nr XVIII/88/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 03.12.2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Uchwała Nr XVIII/90/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Kramsku.

Uchwała Nr XVIII/91/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kramsku.

Uchwała Nr XIX/92/2004 - Rady Gminy z dnia 22 września 2004 w sprawie Statutu Gminy Kramsk

         Załączniki:
 

Uchwała Nr XIX/93/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 roku w sprawie zasad zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XIX/94/04 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XIX/95/2004 Rady Gminy Kramsk z 22.09.2004 roku w sprawie przyjęcia w skład Związku Gminy Turek, pozbawienia członkostwa Gminy i Miasta Sompolno oraz zmian w Statucie Związku Międz

Uchwała Nr XIX/96/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Uchwała Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kramsk publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta

Uchwała Nr XIX/98/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 września 2004 roku w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Kramsk w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie ul

Uchwała Nr XIX/99/2004 Rady Gminy Kramsk z 22.09.2004 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z t

Uchwała Nr XIX/100/2004 Rady Gminy Kramsk z 22.09.2004 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/85/2004 w sprawie kredytu inwestycyjnego na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sani

Uchwała Nr XX/105/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 września 2004 w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku

Uchwała Nr XX/106/2004 Rady Gminy Kramsk z 30.09.2004 roku w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Kramsk w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie uliczne i dro

Uchwała Nr XXI/108/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kramsk.

Uchwała Nr XXI/109/2004 Rady Gminy Kramsk z 2.10. 2004 rokuw sprawie ustalenia stawek za zajmowanie pasa drogowego na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Kramsk, na cele niezwiązane

Uchwała Nr XXI/110/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/91/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie nabycia nieruchomo

Uchwała Nr XXII/111/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentó

Uchwała Nr XXII/112/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/114/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów

Uchwała Nr XXIII/120/2004 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005.