Jesteś tutaj:   

2005

Informacja techniczna

Jeśli w dokumencie uchwały brak polskich znaków należy zmienić kodowanie strony na: Europa Środkowa - Windows (1250)

Uchwała Nr XXIV/122/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/95 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 1995 roku.

Uchwała Nr XXIV/123/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXIV/124/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji stałych Ra

Uchwała Nr XXIV/125/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 03 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kramsk na lata 2005-2017 oraz Wieloletniego Programu Finansowego i Inwestycyjn

Uchwała Nr XXV/126/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Barcach.

Uchwała Nr XXV/127/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kramsku.

Uchwała Nr XXV/130/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku oraz za ścieki przyjmowane do oczyszc

Uchwała Nr XXV/131/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia opinii w kwestii zmiany granic Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVI/136/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Uchwała Nr XXVII/137/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr XXVII/138/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Helenów Pierwszy.

Uchwała Nr XXVII/139/05 Rady Gminy Kramsk z 28.o4.05 w sprawie przystąpienia do realizacji zadań Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

Uchwała Nr XXVII/140/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości.

Uchwała Nr XXVII/141/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2006-2007.

Uchwała Nr XXVII/142/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/135/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 r

Uchwała Nr XXVII/143/05 Rady Gminy Kramsk z 28.04.05 w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz nagród Wójta Gminy i Dyrektora S

Uchwała Nr XXVIII/145/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr XXVIII/146/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17.06.05 w sprawie przyjęcia w skład Związku Gminy Władysławów oraz zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny&

Uchwała Nr XXVIII/147/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVIII/148/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku.

Uchwała Nr XXVIII/149/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zasad zwrotu zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.

Uchwała Nr XXVIII/150/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę.

Uchwała Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Kramsk z 17.06.05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/134/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 22.03.05 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2005-2007

Uchwała Nr XXVIII/153/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Uchwała Nr XXVIII/155/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVIII/156/05 Rady Gminy Kramsk z 17.06.05 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/169/01 Rady Gminy z 30.08.01 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komunalnej „

Uchwała Nr XXXII/170/05Rady Gminy Kramskz dnia 07 grudnia 2005 rokuw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXII/171/05Rady Gminy Kramskz dnia 07 grudnia 2005 rokuw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i

Uchwała Nr XXXII/172/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 grudnia 2005 rokuw sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na rok 2006, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, określen

Uchwała Nr XXXII/173/05 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2006, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.