Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr XVII/79/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XVII/79/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Załącznik Nr 1

Uchwała Nr XVI/78/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr XVI/78/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.

Uzasadnienie do Uchwały.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

 

Uchwała Nr XVI/77/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XVI/77/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XV/74/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XV/74/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr XI/51/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

 

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Budowę Gimnazjum w Kramsku”.

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Budowę Gimnazjum w Kramsku”.

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscow

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowości Kramsk – etap V – ul. Piłsudskiego i Dębicz”.

Uchwała Nr VII/31/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowo

Uchwała Nr VII/31/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV – ul. Chopina, część ul. Konińskiej...

Uchwała Nr VII/30/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg.

Uchwała Nr VII/30/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg.

Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego.

Uchwała Nr VII/29/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, długoterminowego.

UCHWAŁA Nr XV/65/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kramsk-Łęgi i Wielany "Krams

UCHWAŁA Nr XV/65/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2007roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kramsk-Łęgi i Wielany "Kramska Strefa Inwestycyjna".

Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pr

Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie zasad i szczegółowych warunków przyznawania  dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Uchwała nr V/22/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych

Uchwała nr V/22/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracyjno - obsługowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, zespole licealnym oraz przedszkolu.

Uchwała Nr IX/45/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uchwała Nr IX/45/07

Uchwała Nr IX/46/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Konińskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejsc

Uchwała Nr IX/46/07

Uchwała IX/47/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem.

Uchwała IX/47/07

Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu dróg gminnych gruntowych i o nawierzchni tłuczniowej przeznaczonych do remontu i ustalenia zakres

Uchwała Nr IX/48/07

Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Uchwała Nr IX/49/07

Uchwała Nr XI/52/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XI/52/07

Nchwała nr 81 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała Nr XVII/80/07-w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Uchwała Nr XV/76/07- w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy.

Uchwała Nr XV/75/07- w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy.

Uchwała Nr XV/73/07 - w sprawie zaciągnięcia kredytu na dokończenie budowy dróg

Uchwała Nr XV/72/07- w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy

Uchwała Nr XV/71/07- w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV – ul.

Uchwała Nr XV/70/07 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV – ul

Uchwała Nr XV/69/07- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Uchwała Nr XV/68/07 - w sprawie opłaty targowej na rok 2008, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XV/67/07- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008, wprowadzenia zwolnień, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwały Nr XV/66/07- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2008.

Uchwała Nr XV/64/07 - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonejw Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XIV/61/07- w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

Projekt budżetu na rok 2008

Uchwała Nr XIV/63/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2007 rokuw sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała V/24/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007

Uchwała V/24/07

Uchwała Nr XIII/60/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 października 2007 rokuw sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIV/61/07Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2007 rokuw sprawie udzielenia poręczenia wekslowego

Uchwała Nr XIV/62/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2007 rokuw sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2007-2008

Uchwała Nr XIII/58/07 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej celowości budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Załącznik:

Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/56/03 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

Uchwała Nr V/25/07

Uchwała Nr XIII/57/07 - w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2008-2011.

Uchwała Nr XIII/59/07 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/205/06 z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czę

Załącznik:

Uchwała Nr XIII/57/07- w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2008-2011.

Uchwała XIII/56/07- w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr XIII/55/07 - w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie

Uchwała Nr XII/54/07- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Uchwała Nr XII/53/07- w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadam

Uchwała nr VIII/39/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzicy

 
Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 87 poz. 2240 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr VIII/38/07 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rudzicy I

 
Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 87 poz. 2239 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr VIII/37/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Woli Podłężnej

 
Uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkoposlkiego - Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 87 poz. 2238 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała Nr XI/50/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 2007 rokuw sprawie zaciągnięcia kredytu na „Budowę budynku Gimnazjum wraz z zapleczem i salą gimnastyczną w miejscowości Kramsk&#

Uchwała Nr VIII/44/07 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr VIII/43/07 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr VIII/42/07 - obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podst., gimnazjów i liceów, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów or

Uchwała Nr VIII/41/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Przebudowa zatok autobusowych wraz z dojściem do drogi wojewódzkiej nr 266 Ciechocinek-Radziejów-Sompolno-Konin

Uchwała Nr VIII/40/07 w sprawie zarządzenia konsultacji w sołectwie Barce.

Uchwała Nr VIII/36/07 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 607 w obrębie Grąblin

Uchwała Nr VIII/35/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku oraz za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków.

Uchwała Nr VII/28/07 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwała Nr VII/27/07 - w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

[-- $ZALACZNIK={2}--]
 

Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 marca 2007 rokuw sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku