Jesteś tutaj:   

2012

Uchwała nr XXIV/258/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/102/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat

Uchwała nr XXIV/258/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/102/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXIV/257/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXIV/257/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXIV/256/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel

Uchwała Nr XXIV/256/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zał. nr 1

Uchwała Nr XXIV/255/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXIV/255/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Zał. do uchwały.

Uchwała nr XXIV/254/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała nr XXIV/254/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała XXIV/253/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

Uchwała XXIV/253/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

Uchwała Nr XXIV/252/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Uchwała Nr XXIV/252/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIV/251/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Uchwała Nr XXIV/251/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Uchwała Nr XXIV/250/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidł

Uchwała Nr XXIV/250/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Uchwała Nr XXIV/249/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIV/249/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uzasadnuienie do uchwały.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Uchwała Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obręb

Uchwała Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Bilczew.

Uchwała Nr XXIII/247/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr XXIII/247/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr XXIII/246/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” z siedzibą w Koninie.

Uchwała Nr XXIII/246/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” z siedzibą w Koninie.

Uchwała Nr XXIII/245/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2013, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa W

Uchwała Nr XXIII/245/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2013, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

 

Uchwała Nr XXIII/244/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli ni

Uchwała Nr XXIII/244/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 1.

Uchwała Nr XXIII/243/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/243/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/242/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIII/242/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Uchwała Nr XXII/241/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

Uchwała Nr XXII/241/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/240/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

Uchwała Nr XXII/240/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/239/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w praw

Uchwała Nr XXII/239/12 Rady  Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/238/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XXII/238/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XXII/237/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wielany.

Uchwała Nr XXII/237/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wielany.

UCHWAŁA Nr XXII/236/12 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyb

UCHWAŁA Nr XXII/236/12 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

Uchwała Nr XXII/235/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/235/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/234/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2013, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXII/234/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2013, określenia inkasentów i wysokości   wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXII/233/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/233/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/232/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXII/232/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXII/231/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XXII/231/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Nr XXII/230/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.

Uchwała Nr XXII/230/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.

Załacznik nr 1

Uchwała Nr XXII/229/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budże

Uchwała Nr XXII/229/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.

Uchwała Nr XXI/228/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXI/228/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXI/227/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranyc

Uchwała Nr XXI/227/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwała Nr XXI/226/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo włas

Uchwała Nr XXI/226/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/225/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wł

Uchwała Nr XXI/225/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/224/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty zaprzekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własno

Uchwała Nr XXI/224/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty zaprzekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/223/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Drążek.

Uchwała Nr XXI/223/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Drążek.

Uchwała Nr XXI/222/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Uchwała Nr XXI/222/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Uchwała Nr XXI/221/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia, na rok 2013, zobowiązania na wykonanie remontu nawierzchni placu rekreacyjnego dla uczniów oraz

Uchwała Nr XXI/221/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia, na rok 2013, zobowiązania na wykonanie remontu nawierzchni placu rekreacyjnego dla uczniów oraz nawierzchni przejścia przy budynku Szkoły Podstawowej w Kramsku.

Uchwała Nr XXI/220/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/220/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXI/219/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017

Uchwała Nr XXI/219/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała Nr XX/218/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów

Uchwała Nr XX/218/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2012/2013.

Uchwała Nr XX/217/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny.

Uchwała Nr XX/217/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny.

Uchwała Nr XX/216/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Uchwała Nr XX/216/12 Rady Gminy Kramsk  z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Uchwała Nr XX/215/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.

Uchwała Nr XX/215/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.

Uchwała Nr XX/214/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/214/2012  Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.

Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk  na lata 2012 - 2017.

Załącznik nr 1

Uchwała Nr XX/212/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2012 projektu „ Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na no

Uchwała Nr XX/212/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2012 projektu „ Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XIX/211/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XIX/211/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XIX/210/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr XIX/210/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr XVIII/209/12 Rada Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie

Uchwała Nr XVIII/209/12 Rada Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do realizacji  zadania administracji  publicznej w zakresie wspierania rodziny.

Uchwała Nr XVIII/208/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpł

Uchwała Nr XVIII/208/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XVIII/207/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości i zniesien

Uchwała Nr XVIII/207/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem  o zmianę urzędowej nazwy miejscowości i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości  w Gminie Kramsk.

Uchwała Nr XVIII/206/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr X/67/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystani

Uchwała Nr XVIII/206/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr X/67/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XVIII/205/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr X/66/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z

Uchwała Nr XVIII/205/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr X/66/11 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w Kramsku.

Uchwała Nr XVIII/204/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/204/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała Nr XVIII/203/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie inwestycji: „Budowa szkolnego placu zabaw w Anielewie” w ramach rząd

Uchwała Nr XVIII/203/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie inwestycji: „Budowa szkolnego placu zabaw w Anielewie” w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”.

Uchwała Nr XVIII/202/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Patrzykowie.

Uchwała Nr XVIII/202/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Patrzykowie.

Uchwała Nr XVIII/201/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Helenowie Drugim.

Uchwała Nr XVIII/201/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Helenowie Drugim.

Uchwała Nr XVIII/200/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Święćcu.

Uchwała Nr XVIII/200/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Święćcu.

Uchwała Nr XVIII/199/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Bilczewie.

Uchwała Nr XVIII/199/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w Bilczewie.

Uchwała Nr XVIII/198/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.

Uchwała Nr XVIII/198/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wysokiem.

Uchwała Nr XVIII/197/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich

Uchwała Nr XVIII/197/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich  przyznawania.

Uchwała Nr XVIII/196/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

Uchwała Nr XVIII/196/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

Uchwała Nr XVII/195/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2012.

Uchwała Nr XVII/195/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2012.

Uchwała Nr XVII/194/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.

Uchwała Nr XVII/194/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowo- Rekreacyjnej w Wysokiem.

Uchwała Nr XVII/193/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

Uchwała Nr XVII/193/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej .

Uchwała Nr XVII/192/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XVII/192/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uchwała Nr XVII/191/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/111/11 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscoweg

Uchwała Nr XVII/191/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/111/11 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego.

Uchwała Nr XVII/190/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XVII/190/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XVII/189/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XVII/189/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Załącznik nr 1

Uzasadnienie do Uchwały

Uchwała Nr XVII/188/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.

Uchwała Nr XVII/188/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk  na lata 2012 - 2017.

Załącznik nr 1

Uchwała nr XVII/187/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. „STREFA REKREACJI- STREFA INTEGRACJI- STREFA BEZPIECZEŃSTWA, czyl

Uchwała nr XVII/187/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 roku  w sprawie zatwierdzenia do realizacji przedsięwzięcia pn. „STREFA REKREACJI- STREFA INTEGRACJI- STREFA BEZPIECZEŃSTWA, czyli jak stary zdewastowany plac zmienił się w teren rekreacyjno- integracyjny z placem zabaw dla dzieci”, współfinansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XVII/186/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie.

Uchwała Nr XVII/186/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bilczewie.

Uchwała Nr XVII/185/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.

Uchwała Nr XVII/185/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.

Uchwała Nr XVII/184/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Trzcińskiego w Helenowie Drugim.

Uchwała Nr XVII/184/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Trzcińskiego w Helenowie Drugim.

Uchwała Nr XVII/183/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.

Uchwała Nr XVII/183/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Święćcu.

Uchwała Nr XVII/182/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/182/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/181/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/181/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku, wchodzącego  w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/180/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/180/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/179/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/179/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/178/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVII/178/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/177/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.

Uchwała Nr XVI/177/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w  Rudzicy.

Uchwała nr XVI/176/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach rat

Uchwała nr XVI/176/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną albo Gminę.

Uchwała Nr XVI/175/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2012.

Uchwała Nr XVI/175/12 Rady Gminy Kramsk  z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2012.

Uchwała Nr XVI/174/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr  XVI/174/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/173/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku, wchodzącej w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr  XVI/173/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej w Kramsku, wchodzącej w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/172/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/172/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Kramsku, wchodzącego  w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/171/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/171/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/170/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kra

Uchwała Nr  XVI/170/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Kramsku, wchodzącego w skład Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/169/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/169/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Licealnego w Kramsku.

Uchwała Nr XVI/168/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego zespołów wychowania prze

Uchwała Nr XVI/168/12 Rady Gminy Kramsk  z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XVI/167/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.

Uchwała Nr XVI/167/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Zywerta w Patrzykowie.

Uchwała nr XVI/166/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego

Uchwała nr XVI/166/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uchwała Nr XV/165/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

Uchwała Nr XV/165/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012  roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

Uchwała Nr XV/164/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Uchwała Nr XV/164/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Uchwała Nr XV/163/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w wykazie urzędowych nazw mie

Uchwała Nr XV/163/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o wprowadzenie zmian w wykazie urzędowych nazw miejscowości.

Uchwała Nr XV/162/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w Rudzicy.

Uchwała Nr XV/162/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w Rudzicy.

Uchwała Nr XV/161/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XV/161/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XV/160/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XV/160/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XV/159/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.

Uchwała Nr XV/159/2012 Rady Gminy Kramsk  z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu na 2012 rok.

Dochody

Wydatki

Wydatki majątkowe

Przychody i rozchody

Dotacje

Opłaty i kary

Dochody zlecone

Objaśnienia