Jesteś tutaj:   

2013

Uchwała XXXIV/329/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

Uchwała XXXIV/329/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

Uchwała Nr XXXIV/328/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Uchwała Nr XXXIV/328/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/327/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawid

Uchwała Nr XXXIV/327/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Uchwała Nr XXXIV/326/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nier

Uchwała Nr XXXIV/326/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXIV/325/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicie

Uchwała Nr XXXIV/325/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIV/324/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXXIV/324/13 Rady Gminy Kramsk  z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXXIV/323/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIV/323/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIII/321/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy

Uchwała Nr XXXIII/321/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIII/320/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków.

Uchwała Nr XXXIII/320/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków.

Uchwała Nr XXXIII/319/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny.

Uchwała Nr XXXIII/319/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości w formie darowizny.

Uchwała Nr XXXIII/318/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXXIII/318/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXXII/315/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bilczew.

Uchwała Nr XXXII/315/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bilczew.

Uchwała XXXII/314/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybui zakresu kontroli prawi

Uchwała XXXII/314/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2014, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województw

Uchwała Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2014, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Uchwała Nr XXXII/312/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określeni

Uchwała Nr XXXII/312/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXII/311/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014.

Uchwała Nr XXXII/311/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014.

Uchwała Nr XXXII/310/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXII/310/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXII/309/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

Uchwała Nr XXXII/309/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

Uchwała Nr XXXII/308/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXXII/308/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXXII/306/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXII/306/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXI/305/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 z okazji obchodów Jubileuszu 40 – lecia Gminy Kramsk utworzonej na mocy uchwały Nr XVIII/98/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w P

Uchwała Nr XXXI/305/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 z okazji obchodów Jubileuszu 40 – lecia Gminy Kramsk utworzonej na mocy uchwały Nr XVIII/98/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 1972 r.  w sprawie utworzenia gmin w województwie poznańskim.

Uchwała Nr XXXI/304/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany nieurzędowej nazwy miejscowości „Tury” na urzędową nazwę miejscow

Uchwała Nr XXXI/304/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany nieurzędowej nazwy miejscowości „Tury” na urzędową nazwę miejscowości „Borki”.

Uchwała nr XXXI/303/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/138/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie regulaminu dostarczania

Uchwała nr XXXI/303/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/138/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XXXI/302/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami

Uchwała nr XXXI/302/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie  gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

Uchwała Nr XXXI/301/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Drążek.

Uchwała Nr XXXI/301/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Drążek.

Uchwała Nr XXXI/300/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXI/300/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXI/299/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XXXI/299/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XXXI/297/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXVI/269/2013 Rady Gminy Kr

Uchwała Nr XXXI/297/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Nr XXVI/269/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie gospodarki odpadami na terenie gminy Kramsk oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Uchwała Nr XXXI/296/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat i warunków zwolnie

Uchwała Nr  XXXI/296/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat i warunków zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Uchwała Nr XXXI/295/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwa

Uchwała Nr XXXI/295/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011r.,  w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Uchwała Nr XXXI/294/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr XXXI/294/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr XXXI/293/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 październik 2013 roku w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr XXXI/293/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 październik 2013 roku w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr XXXI/292/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/102/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kramsk na lata 2008 – 2018.

Uchwała Nr XXX/291/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXX/291/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uzasadnienie.

Wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody.

Opłaty i kary.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kramsk na 2013 rok.

Uchwała Nr XXX/290/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXX/290/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.

WPF

Uchwała nr XXIX/289/13 z dnia 09 lipca 2013 roku Rady Gminy Kramsk w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Koninie.

Uchwała nr XXIX/289/13 z dnia 09 lipca 2013 roku Rady Gminy Kramsk w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Koninie.

Uchwała Nr XXIX/288/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnaz

Uchwała Nr XXIX/288/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2013/2014.

Uchwała Nr XXIX/287/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku.

Uchwała Nr XXIX/287/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku.

Uchwała Nr XXIX/286/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębi

Uchwała Nr XXIX/286/13 Rady Gminy Kramsk z dnia  09 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Bilczew.

Uchwała Nr XXIX/285/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu pn. „Zakup instrumentów oraz organizacja warsztatów szkoleniowych dla Młodzieżow

Uchwała Nr XXIX/285/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do projektu pn. „Zakup instrumentów oraz organizacja warsztatów szkoleniowych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kramsku”.

Uchwała Nr XXIX/284/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr XXIX/284/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uzasadnienie.

Przychody i rozchody.

Uchwała Nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.

Objaśnienia do WPF.

WPF

Uchwała Nr XXIX/281/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesneg

Uchwała Nr XXIX/281/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

 

Uchwała Nr XXVIII/280/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVIII/280/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVIII/279/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/279/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uzasadnienie.

Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/218/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie obniżenia tygodniowego obowią

Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/218/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2012/2013.

Uchwała Nr XXVII/276/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.

Uchwała Nr XXVII/276/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.

Uchwała Nr XXVII/275/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Uchwała Nr XXVII/275/13 Rady Gminy Kramsk  z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2013.

Uchwała nr XXVII/274/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Uchwała nr XXVII/274/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Załącznik  nr 1

Załącznik  nr 2

Uchwała Nr XXVII/273/13 Rady Gminy w Kramsku z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5236/1 położo

Uchwała Nr XXVII/273/13 Rady Gminy w Kramsku z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5236/1 położonej w obrębie Grąblin.

Uchwała Nr XXVII/272/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVII/272/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXVII/271/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXVII/271/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uzasadnienie.

Dotacje.

Wydatki.

 

Uchwała Nr XXVI/270/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Uchwała Nr XXVI/270/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/269/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXVI/269/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXVI/268/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/132/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkoły ni

Uchwała Nr XXVI/268/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/132/05 z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”.

Uchwała Nr XXVI/267/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krams

Uchwała Nr XXVI/267/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2013.

Uchwała Nr XXVI/266/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Konstantynów.

Uchwała Nr XXVI/266/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Konstantynów.

Uchwała nr XXVI/265/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała nr XXVI/265/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała nr XXVI/264/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kramsk na lata 2013-2016.

Uchwała nr XXVI/264/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kramsk na lata 2013-2016.

Uchwała Nr XXV/263/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/263/2013 Rady Gminy Kramsk  z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu na 2013 rok.

Dochody

Wydatki

Wydatki majątkowe

Przychody i rozchody

Dotacje

Opłaty i kary

Dochody zlecone

Objaśnienia

Uchwała Nr XXV/262/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXV/262/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk  na lata 2013 - 2024.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o relacji.

 

Uchwała nr XXV/261/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Wysokie.

Uchwała nr XXV/261/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Wysokie.

Uchwała nr XXV/260/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Wola Podłężna.

Uchwała nr XXV/260/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Wola Podłężna.

U C H W A Ł A Nr XXV/259/13 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla bruna

UCHWAŁA Nr  XXV/259/13 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk, z dnia 18 czerwca 1998 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4