Jesteś tutaj:   

2014

Uchwała Nr XLIV/396/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Uchwała Nr XLIV/396/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Uchwała Nr XLIII/394/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/321/13 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbio

Uchwała Nr XLIII/394/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/321/13 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XLIII/393/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych ora

Uchwała Nr XLIII/393/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych oraz ceny za odpady komunalne niewymienione w innych grupach na rok 2015.

Uchwała Nr XLIII/392/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XLIII/392/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk, zabudowanej budynkiem usługowym, położonym  w Kramsku przy ul. Wojska Polskiego 7.

Uchwała Nr LXIII/391/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Drążek.

Uchwała Nr LXIII/391/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Drążek.

Uchwała Nr LXIII/390/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2015, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województw

Uchwała Nr LXIII/390/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2015, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Uchwała Nr XLIII/389/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w

Uchwała Nr XLIII/389/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.

Uchwała Nr XLIII/388/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miej

Uchwała Nr XLIII/388/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzicy, gmina Kramsk.

Uchwała Nr XLIII/387/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015.

Uchwała Nr XLIII/387/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015.

Uchwała Nr XLIII/386/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014r. w sprawie opłaty targowej na rok 2015, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XLIII/386/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014r. w sprawie opłaty targowej na rok 2015, określenia inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XLIII/385/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

Uchwała Nr XLIII/385/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

Uchwała Nr XLIII/384/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XLIII/384/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XLIII/383/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Stowarzyszenia „Szkoła Twórczej Inte

Uchwała Nr XLIII/383/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Stowarzyszenia „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie” na uchwałę Nr  XXXIV/327/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uchwała Nr XLIII/382/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk projektu systemowego pn. „Modernizacja o

Uchwała Nr XLIII/382/14 Rady Gminy  Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych – podstawą rozwoju nowoczesnej edukacji przedszkolnej w Gminie Kramsk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Uchwała Nr XLIII/381/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.

Uchwała Nr XLIII/381/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.

Uchwała Nr XLIII/380/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XLII/378/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XLII/378/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XLII/377/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 września 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej treść ugód zawieranych pomiędzy Gminą Kramsk, a Zarządem PAK Kopalnia Węgla Bruna

Uchwała Nr XLII/377/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 września 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej treść ugód zawieranych pomiędzy Gminą Kramsk, a Zarządem PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

Uchwała Nr XLI/375/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komun

Uchwała Nr XLI/375/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie za 2013 rok.

Uchwała Nr XLI/374/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/273/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opra

Uchwała Nr XLI/374/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/273/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5236/1 położonej w obrębie Grąblin.

Uchwała Nr XLI/373/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/272/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany

Uchwała Nr XLI/373/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/272/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.

Uchwała nr XLI/372/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr XXXIV/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozlic

Uchwała nr XLI/372/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr XXXIV/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Uchwała nr XLI/371/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała nr XLI/371/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała Nr XLI/370/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimna

Uchwała Nr XLI/370/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2014/2015.

Uchwała Nr XLI/369/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XLI/369/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości  gruntowych położonych w miejscowości  Wola Podłężna.

Uchwała Nr XL/367/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XL/367/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

UCHWAŁA NR XL/365/14 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 lipca 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna,

UCHWAŁA NR XL/365/14 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 lipca 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.

Załącznik nr 1.

Uchwała Nr XXXIX/364/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

Uchwała Nr XXXIX/364/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków za  dożywianie,  w tym  za zakupione posiłki.

Uchwała Nr XXXIX/363/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIX/363/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIX/362/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr XXXIX/362/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/361/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/361/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Załącznik nr 1 wydatki majątkowe.

Załącznik nr  2 przychody i rozchody.

Uzasadnienie.

Uchwała Nr XXXVIII/360/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2014 - 2024.

Uchwała Nr XXXVIII/360/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2014 - 2024.

Załącznik nr 1.

Uchwała Nr XXXVIII/359/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Konstantynów.

Uchwała Nr XXXVIII/359/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości  położonej w miejscowości  Konstantynów.

Uchwała Nr XXXVIII/358/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Uchwała Nr XXXVIII/358/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Uchwała Nr XXXVIII/357/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz

Uchwała Nr XXXVIII/357/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXXVIII/356/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Uchwała Nr XXXVIII/356/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kramsk.

Uchwała nr XXXVII/355/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ust

Uchwała nr XXXVII/355/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu podziału Powiatu Konińskiego na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwała Nr XXXVII/354/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały XXI/227/12 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, okre

Uchwała Nr XXXVII/354/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały XXI/227/12 z dnia 25 września 2012 roku w sprawie  podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych  wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwała Nr XXXVII/353/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie budowy pomnika w Kramsku.

Uchwała Nr XXXVII/353/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie budowy pomnika w Kramsku.

Uchwała Nr XXXVII/352/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kra

Uchwała Nr XXXVII/352/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/351/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej 3210P Licheń Stary – Grąblin

Uchwała Nr XXXVII/351/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej 3210P Licheń Stary – Grąblin w miejscowości Grąblin.

Uchwała Nr XXXVII/350/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXVII/350/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXVII/349/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVII/349/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Załącznik nr 1 wydatki majątkowe.

Załącznik nr 2 dotacje.

Uzasadnienie.

Uchwała Nr XXXVII/348/14 RADY GMINY KRAMSK z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk partnerskiego projektu systemowego pn. „Mogę p

Uchwała Nr XXXVII/348/14 RADY GMINY  KRAMSK z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk partnerskiego projektu systemowego pn. „Mogę pracować-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XXXVII/347/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz

Uchwała Nr XXXVII/347/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXXVII/346/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr XXXVII/346/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr XXXVII/345/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach

Uchwała Nr XXXVII/345/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce, Konstantynów, Rudzica gmina Kramsk.

Uchwała Nr XXXVI/344/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do likwidacji Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Uchwała Nr XXXVI/344/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do likwidacji Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Uchwała Nr XXXVI/343/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach r

Uchwała Nr XXXVI/343/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną albo Gminę.

Uchwała Nr XXXVI/342/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVI/342/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVI/341/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa),

Uchwała Nr XXXVI/341/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Uzasadnienie.

 

Uchwała Nr XXXVI/339/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i

Uchwała Nr XXXVI/339/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.

Uchwała Nr XXXV/338/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 rokU w sprawie budżetu na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXV/338/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 rokU w sprawie budżetu na 2014 rok.

Załacznik nr 1 plan dochodów.

Załacznik nr 2 plan wydatków.

Załacznik nr 3 plan wydatków majątkowych.

Załacznik nr 4 przychody i rozchody.

Załacznik nr 5 dotacje.

Załacznik nr 6 opłaty i kary.

Załacznik nr 7 dochody zlecone.

Objaśnienia.

 

Uchwała Nr XXXV/337/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2014 - 2024.

Uchwała Nr XXXV/337/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2014 - 2024.

Załacznik nr 1.

Objaśnienia do uchwały.

Uchwała RIO.

Uchwała Nr XXXV/336/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XXXV/336/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XXXV/335/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXV/335/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXV/334/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w for

Uchwała Nr XXXV/334/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXXV/333/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

Uchwała Nr XXXV/333/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków za  dożywianie,  w tym  za zakupione posiłki.

Uchwała Nr XXXV/332/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk "Pomoc gmin

Uchwała Nr XXXV/332/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk "Pomoc gminy w zakresie dożywiania"  na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXXV/331/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała Nr XXXV/331/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała Nr XXXV/330/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krams

Uchwała Nr XXXV/330/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk, zabudowanej budynkiem usługowym, położonym  w Kramsku przy ul. Wojska Polskiego 7.