Jesteś tutaj:   

2015

Uchwała XVI/84/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Uchwała XVI/84/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/83/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2016 roku.

Uchwała Nr XVI/83/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2016 roku.Uchwała Nr XVI/83/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2016 roku.

Uchwała Nr XVI/82/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/82/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Uchwała Nr XVI/81/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzi

Uchwała Nr XVI/81/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Uchwała Nr XVI/80/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kramsk na lata 2015 - 2032”.

Uchwała Nr XVI/80/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Kramsk na lata 2015 - 2032”.

Uchwała Nr XVI/79/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014-2017” wraz z prognozą oddziaływania.

Uchwała Nr XVI/79/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014-2017” wraz z prognozą oddziaływania.

Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uzasadnienie.

Dotacje.

Przychody i rozchody.

Opłaty i kary

Dochody zlecone.

Uchwała Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudzień 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.

Uchwała Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudzień 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.

Uchwała Nr XV/76/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/76/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.

Załacznik nr 1 plan dochodów.

Załacznik nr 2 plan wydatków.

Załacznik nr 3 plan wydatków majątkowych.

Załacznik nr 4 przychody i rozchody.


Załacznik nr 5 dotacje.

Załacznik nr 6 opłaty i kary.

Załacznik nr 7 dochody zlecone.

Objaśnienia.

Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XV/75/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Objaśnienie do uchwały.

Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr XV/74/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Dotacje udzielone w 2015 roku.

Uchwała nr XIV/73//15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybui zakresu kontroli prawidł

Uchwała nr XIV/73//15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Uchwała Nr XIV/72/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XIV/72/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała nr XIV/71/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Kramsk w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedz

Uchwała nr XIV/71/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Kramsk w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku.

Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2016, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wiel

Uchwała Nr XIV/70/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2016, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Uchwała Nr XIV/69/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek rolny.

Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek leśny.

Załącznik nr 4 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.

Załącznik nr 5 - Informacja w sprawie podatku rolnego.

Załącznik nr 6 - Informacja w sprawie podatku leśnego.

Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/68/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego   na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIV/67/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2016, określenia  inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIV/66/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/66/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XIV/65/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uchwała Nr XIV/64/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uchwała Nr XIV/63/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr XIV/63/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uzasadnienie.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie objęcia udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Uchwała Nr XIV/62/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie objęcia udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z f

Uchwała Nr XIV/61/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2016.

Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce,

Uchwała Nr XIV/60/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Barce, Konstantynów i Rudzica gm. Kramsk.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzica.

Uchwała Nr XIII/59/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudzica.

Uchwała Nr XIII/58/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk partnerskiego projektu systemowego pt. „ I

Uchwała Nr XIII/58/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk partnerskiego projektu  systemowego pt. „ Integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” w ramach  Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.

Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2016 - 2019.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2016 - 2019.

Uchwała XII/55/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koni

Uchwała XII/55/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr XII/54/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr XII/54/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie ustalenia sposobu głosowania w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr XII/53/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.

Uchwała Nr XII/53/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.

Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr XII/52/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uzasadnienie.

Dotacje.

Wydatki majątkowe.

Uchwała Nr XI/51/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie określenia regulaminu konsultacji.

Uchwała Nr XI/51/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie określenia regulaminu konsultacji.

Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustalenia minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań mieszkalnych na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XI/46/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem.

Uchwała Nr XI/46/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem.

Uchwała Nr XI/45/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna gm. Kramsk.

Uchwała XI/45/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna gm. Kramsk.

Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela ni

Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr X/43/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr X/43/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr X/42/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr X/42/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr X/41/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uchwała Nr X/41/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Uchwała Nr X/41/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego ds. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego ds. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie.

Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr IX/37/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Dotacje.

Uzasadnienie.

Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kram

Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2015.

Uchwała Nr VIII/34/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2014.

Uchwała Nr VIII/34/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2014.

Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okre

Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okres od 01 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 roku.

Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uzasadnienie do uchwały.

Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.

Uchwała Nr VII/29/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024 .

Uchwała Nr VI/28/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk

Uchwała Nr VI/28/15 Rady Gminy Kramsk  z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2015.

Uchwała Nr VI/26/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr VI/26/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kramsk w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku w okresie programowania 2014 – 2020.

Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2015, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2015, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości

Uchwała Nr V/23/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowa

Uchwała Nr V/22/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kramsk, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.

Uchwała Nr V/21/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.

Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr IV/19//2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.

Uchwała Nr IV/19//2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok.

Załacznik nr 1 plan dochodów.

Załacznik nr 2 plan wydatków.

Załacznik nr 3 plan wydatków majątkowych.

Załacznik nr 4 przychody i rozchody.


Załacznik nr 5 dotacje.

Załacznik nr 6 opłaty i kary.

Załacznik nr 7 dochody zlecone.

Objaśnienia.

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2015 - 2024.

Objaśnienia do WPF.

Załącznik nr 1

Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i P

Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.