Jesteś tutaj:   

2016

Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.

Dochody.

Wydatki.

Wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody.

Dotacje.

Opłaty i kary.

Dochody zlecone.

Objaśnienia.

Uchwała Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Objaśnienia do WPF.

Załącznik nr 1 i 2.

Uchwała Nr XXV/145/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2017 roku.

Uchwała Nr XXV/145/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk w 2017 roku.

Uchwała Nr XXV/144/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Uchwała Nr XXV/144/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Uchwała XXV/143/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

Uchwała XXV/143/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

Uchwała Nr XXV/142/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXV/142/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzicy, gmina Kramsk.

Uchwała Nr XXV/141/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidło

Uchwała Nr XXV/141/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Nr XXV/140/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla

Uchwała Nr XXV/140/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk.

 

Uchwała Nr XXV/139/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XXV/139/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Wydatki.

Przychody.

Dotacje.

Opłaty i kary.

Dochody zlecone.

Uzasadnienie do uchwały.

 

Uchwała Nr XXV/138/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XXV/138/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XXIV/137/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXIV/137/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXIV/136/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kramsk porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu p

Uchwała Nr XXIV/136/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kramsk porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu pn. „E- samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”.

Uchwała Nr XXIV/135/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustaw

Uchwała Nr XXIV/135/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIV/134/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez gminę projektu systemowego „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w

Uchwała Nr XXIV/134/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez gminę projektu systemowego „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XXIV/133/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Konińskiej Izby Gospodarczej.

Uchwała Nr XXIV/133/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk do Konińskiej Izby Gospodarczej.

Uchwała Nr XXIV/132/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2017, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wi

Uchwała Nr XXIV/132/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2017, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Uchwała Nr XXIV/131/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/131/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/130/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2017, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXIV/130/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2017, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXIV/129/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/129/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/128/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXIV/128/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XXIV/127/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Wydatki.

Przychody.

Uzasadnienie do uchwały.

Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XXIV/126/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XXIII/125/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z

Uchwała Nr XXIII/125/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2017.

Uchwała nr XXIII/124/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Edukacja dla najmłodszych – nowe miejsca przedszkolne w gminie Kramsk”

Uchwała nr XXIII/124/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Edukacja dla najmłodszych – nowe miejsca przedszkolne w gminie Kramsk” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Uchwała nr XXIII/123/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmo

Uchwała nr XXIII/123/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków własnych partnerów projektu, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne.

Uchwała Nr XXIII/122/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Strumyk obręb Bilczew.

Uchwała Nr XXIII/122/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Strumyk obręb Bilczew.

Uchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XXIII/121/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Wydatki.

Przychody.

Dotacje.

Uzasadnienie do uchwały.

Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XXII/119/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospoda

Uchwała Nr XXII/119/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2015 rok.

Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XXII/118/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XXII/117/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.

Uchwała Nr XXII/117/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.

Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uzasadnienie

Załacznik 1 - wydatki majątkowe

Załacznik 2 - przychody i rozchody

Załacznik 3 - dotacje

Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024

Uchwała nr XXII/114/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kramsk.

Uchwała nr XXII/114/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kramsk

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXI/113/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wysokiem”

Uchwała Nr XXI/112/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wysokiem”.

Uchwała Nr XXI/111/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „Zakup wyposażenia plenerowego dla miejscowości Helen

Uchwała Nr XXI/111/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „Zakup wyposażenia plenerowego dla miejscowości Helenów Drugi”.

Uchwała Nr XXI/110/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „ Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowyc

Uchwała Nr XXI/110/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego gminy na realizację zadania „ Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów ludowych dla Zespołu Dziecięcego Dzieci Kujaw z Kramska”.

Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Patrzykowie na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXI/109/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Patrzykowie na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uzasadnienie

Wydatki majątkowe

Dotacje

Uchwała Nr XX/107/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

Uchwała Nr XX/107/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

Uchwała Nr XX/106/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2015.

Uchwała Nr XX/106/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2015.

Uchwała Nr XX/105/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała Nr XX/105/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała nr XIX/104/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Uchwała nr XIX/104/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XIX/103/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XIX/102/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego.

Uchwała Nr XVIII/101/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Helenów Drugi.

Uchwała Nr XVIII/101/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Helenów Drugi.

Uchwała Nr XVIII/100/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XVIII/100/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XVIII/98/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho

Uchwała Nr XVIII/98/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za ok

Uchwała Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okres od 01 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku.

Uchwała Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania przez Gminę Kramsk Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Uchwała Nr XVIII/96/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania przez Gminę Kramsk Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/95/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Uzasadnienie

Załącznik 1 - Wydatki majątkowe

Załącznik 2 - Przychody i rozchody

Załącznik 3 - Opłaty i kary

Uchwała Nr XVIII/94/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr XVIII/94/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Nr XVII/93/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potw

Uchwała Nr XVII/93/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przy naborze kandydatów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr XVII/92/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przy naborze kandydatów spoza obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk.

Uchwała Nr XVII/91/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie.

Uchwała Nr XVII/91/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Konstantynowie.

Uchwała Nr XVII/90/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XVII/90/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XVII/89/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2017.

Uchwała Nr XVII/89/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2017.

Uchwała Nr XVII/88/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na

Uchwała Nr XVII/88/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2016.

Uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Uchwała Nr XVII/87/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

Uzasadnienie.

Wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody.

Dotacje.

 

Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2016 - 2024.

Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.