Jesteś tutaj:   

2017

Uchwała XXXVI/236/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Uchwała XXXVI/236/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wola

Uchwała Nr XXXVI/235/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wola Podłężna.

Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmin

Uchwała Nr XXXVI/234/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Kramsk jest organem rejestrującym.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2. 

Załącznik nr 3. 

Uchwała Nr XXXVI/233/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVI/233/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVI/232/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVI/232/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVI/231/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.

Objaśnienie do uchwały.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2. 

Załącznik nr 3. 

Załącznik nr 4. 

Załącznik nr 5. 

Załącznik nr 6.   

Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2024.

Uchwała Nr XXXVI/230/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2024.

Objaśnienie do WPF.

Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXVI/229/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Załącznik nr 1.

Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kramsku oraz szczegółowych waru

Uchwała Nr XXXV/228/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kramsku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XXXV/227/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2017-2021.

Uchwała Nr XXXV/227/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2017-2021.

Uchwała Nr XXXV/226/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Strumyk obręb geodezyjny Bilczew.

Uchwała Nr XXXV/226/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej w miejscowości Strumyk obręb geodezyjny Bilczew.

Uchwała nr XXXV/225/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 20.

Uchwała nr XXXV/225/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie oddania do bezpłatnego użytkowania lokalu w Kramsku przy ul. Konińskiej 20.

Uchwała Nr XXXV/224/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2015-2018”.

Uchwała Nr XXXV/224/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kramsk na lata 2015-2018”.

Uchwała Nr XXXV/223/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Uchwała Nr XXXV/223/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXV/222/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Uchwała Nr XXXV/222/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek rolny

Załącznik nr 3 - Deklaracja  na  podatek  leśny

Załącznik nr 4 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik nr 5 - Informacja w sprawie podatku rolnego

Załącznik nr 6 - Informacja  w  sprawie  podatku  leśnego

Uchwała Nr XXXV/221/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kramsk a Miastem Konin celem przekazania Miastu Konin zad

Uchwała Nr XXXV/221/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kramsk a Miastem Konin celem przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXV/220/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Przychody i rozchody.

Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXXV/219/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXXV/218/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXV/218/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXV/217/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.

Uchwała Nr XXXV/217/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.

Uchwała Nr XXXV/216/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kr

Uchwała Nr XXXV/216/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.

Uchwała Nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzen

Uchwała Nr XXXIV/215/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIV/214/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kramsku na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIV/214/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Kramsku na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków, obręb geodezyjny Patrzyków.

Uchwała Nr XXXIV/213/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Patrzyków, obręb geodezyjny Patrzyków.

Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2018, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa W

Uchwała Nr XXXIV/212/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2018, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Uchwała nr XXXIV/211/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację sys

Uchwała nr XXXIV/211/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków  własnych, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Uchwała Nr XXXIV/210/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIV/210/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXIV/209/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIV/208/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Uzasadnienie do uchwały.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2. 

Uchwała Nr XXXIII/205/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącz

Uchwała Nr XXXIII/205/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi

Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 rok.

Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewi

Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie.Uchwała Nr XXXIII/203/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie.

Uchwała Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wol

Uchwała Nr XXXIII/202/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II

Uchwała  Nr XXXIII/201/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

Uchwała Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich

Uchwała Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

Uchwała Nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3210P na odcinku W

Uchwała Nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3210P na odcinku Wola Podłężna – Rudzica.

Uchwała Nr XXXIII/198/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działa

Uchwała Nr XXXIII/198/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną albo Gminę.

Uchwała nr XXXIII/197/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków  własnych, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia Poddziałanie  3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie.

Plan wydatków  majątkowych  na  rok 2017.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym.
 
Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXXIII/195/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Uchwała nr XXXII/194/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Uchwała Nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w W

Uchwała Nr XXXII/193/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem oraz przejęcia jej należności i zobowiązań przez ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

Uchwała Nr XXXII/192/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicz

Uchwała Nr XXXII/192/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie oraz przejęcia jej należności i zobowiązań przez ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Ciesiołkiewicza w Anielewie.

Uchwała Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli P

Uchwała Nr XXXII/191/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej oraz przejęcia jej należności i zobowiązań przez ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w

Uchwała Nr XXXII/190/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku oraz przejęcia jej należności i zobowiązań przez ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku.

Uchwała Nr XXXII/189/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem wchodzącego w s

Uchwała Nr XXXII/189/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem wchodzącego w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Wysokiem oraz przejęcia jego należności i zobowiązań przez Szkołę Podstawową im. papieża Jana Pawła II w Wysokiem.

Uchwała Nr XXXII/188/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach

Uchwała Nr XXXII/188/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną albo Gminę.

Uchwała Nr XXXII/187/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wy

Uchwała Nr XXXII/187/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie.

Plan wydatków  majątkowych  na  rok 2017.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym.

 

Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na cele realizacji projektu pt. "Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji g

Uchwała nr XXXII/184/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych  na cele  realizacji projektu pt. "Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI " nr RPWP.08.01.02-30-0052/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała nr XXXII/183/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie przez Gminę Kramsk porozumienia w celu wspólnej realizacji projektu pt. "Zakładam

Uchwała nr XXXII/183/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie przez Gminę Kramsk porozumienia w celu wspólnej realizacji projektu pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Uchwała Nr XXXII/182/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.

Uchwała Nr XXXII/182/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Różopole.

Uchwała Nr XXXII/181/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała Nr XXXII/181/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXI/180/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2. 

Uchwała Nr XXXI/179/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXXI/179/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXI/178/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXI/177/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2016.

Uchwała Nr XXXI/177/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2016.

Uchwała Nr XXXI/176/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr XXXI/176/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

Uchwała Nr XXX/175/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Grąblin.

Uchwała Nr XXX/175/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej Wola Podłężna – Grąblin.

Uchwała Nr XXX/174/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gmi

Uchwała Nr XXX/174/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXX/173/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela ni

Uchwała Nr XXX/173/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/172/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXX/172/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.zasoby/files/bip/uchwaly/2017/06-06-2017/zasoby/files/bip/uchwaly/2017/06-06-2017/

Uchwała Nr XXX/171/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okr

Uchwała Nr XXX/171/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk za okres od 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku.

Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXX/170/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja  2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

Plan  wydatków  majątkowych  na  rok 2017. 

Uchwała Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

WPF

 

Uchwała nr XXX/168/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kram

Uchwała nr XXX/168/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.

Uchwała nr XXX/167/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.

Uchwała nr XXX/167/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzica, gmina Kramsk.

Uchwała Nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXIX/166/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 kwietnia  2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Plan  wydatków  majątkowych  na  rok 2017.

Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

WPF.

Wykaz przedsięwzięć.

Uchwała Nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca  2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie do uchwłay.

Plan  wydatków  majątkowych  na  rok 2017.

Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr XXVIII/163/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Konin i Gminą Krzymów.

Uchwała Nr XXVIII/163/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie  zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Konin i Gminą Krzymów.

Uchwała Nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający zezwolenie i ubiegający się o uzyskanie z

Uchwała Nr XXVIII/162/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający zezwolenie i ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publi

Uchwała Nr XXVIII/160/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kramsk jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której

Uchwała Nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Kramsk.

Uchwała Nr XXVIII/158/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświ

Uchwała Nr XXVIII/158/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Uchwała Nr XXVIII/157/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXVIII/157/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXVII/156/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których o

Uchwała Nr XXVII/156/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk.

Uchwała Nr XXVII/155/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - P

Uchwała Nr XXVII/155/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Uchwała Nr XXVII/154/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania przez Gminę Kramsk dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budo

Uchwała Nr XXVII/154/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania przez Gminę Kramsk dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXVII/153/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2018.

Uchwała Nr XXVII/153/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2018.

Uchwała Nr XXVII/152/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Rudzica.

Uchwała Nr XXVII/152/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Rudzica.

Uchwała Nr XXVII/151/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXVII/151/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Kramsk.

Uchwała XXVII/150/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk

Uchwała XXVII/150/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2017.

Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie.

Wydatki majątkowe.

Pzychody i rozchody.

Dotacje 2017.

Uchwała Nr XXVII/148/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Uchwała Nr XXVII/148/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2017 - 2024.

Załącznik 1 i 2.