Uchwała nr XXXII/183/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie przez Gminę Kramsk porozumienia w celu wspólnej realizacji projektu pt. "Zakładam

Uchwała nr XXXII/183/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie przez Gminę Kramsk porozumienia w celu wspólnej realizacji projektu pt. "Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.