Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uchwała Nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.

Uzasadnienie.

Plan wydatków  majątkowych  na  rok 2017.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku.

Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym.
 
Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na rok 2017.