2018 VIII kadencja

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2019 rok.

Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kramsk na 2019 rok.

Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu

Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021” wraz z prognozą oddziaływania.

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021” wraz z prognozą oddziaływania.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Kramsk.

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Plan  wydatków  majątkowych  na  rok 2018.

Dotacje udzielone w 2018 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019.

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019.

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie opłaty targowej na rok 2019, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.