Jesteś tutaj:   

2018

Uchwała Nr XLV/288/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Podgór.

Uchwała Nr XLV/288/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Podgór.

Uchwała Nr XLIV/287/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łączni

Uchwała Nr XLIV/287/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości cen za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie na rok 2019

Uchwała Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie statutu Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie statutu Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XLIV/285/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwała Nr XLIV/285/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwała Nr XLIV/284/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

Uchwała Nr XLIV/284/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

Załączniki

Uchwała Nr XLIV/283/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronien

Uchwała Nr XLIV/283/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Kramsk.

Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr XLIII/279/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr XLIII/278/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospo

Uchwała Nr XLIII/278/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2017 rok.

Uchwała nr XLIII/277/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Kramsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowani

Uchwała nr XLIII/277/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Kramsk maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, oraz wprowadzania odstępstw od zakazu spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XLIII/276/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XLIII/276/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała nr XLII/274/2018 Rady gminy kramsk z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.

Uchwała nr XLII/274/2018 Rady gminy kramsk z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.

Uchwała Nr XLII/273/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XLII/273/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Uchwała Nr XLII/272/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kramsk - Strumyk.

Uchwała Nr XLII/272/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kramsk - Strumyk.

Uchwała Nr XLII/271/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr XLII/271/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr XLI/270/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XLI/270/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2017.

Uchwała Nr XLI/269/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk za rok 2017.

Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała Nr XLI/268/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała nr XL/267/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kramsk.

Uchwała nr XL/267/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XL/266/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 7 czerwca  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Uchwała nr XXXIX/265/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomny

Uchwała nr XXXIX/265/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń

Uchwała Nr XXXIX/264/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXXIX/263/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Uchwała Nr XXXIX/263/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

Uchwała Nr XXXIX/262/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie.

Uchwała Nr XXXIX/262/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie.

Uchwała Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysoko

Uchwała Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXIX/260/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic w Rudzicy.

Uchwała Nr XXXIX/260/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie nadania nazw ulic w Rudzicy.

Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXIX/259/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Przychody i rozchody.

Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr XXXIX/258/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

WPF.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Uchwała Nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybiera

Uchwała Nr XXXVIII/257/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwała Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych k

Uchwała Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2019.

Uchwała Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2019.

Uchwała Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Uchwała Nr XXXVIII/253/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała Nr XXXVIII/253/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Krzymów.

Uchwała Nr XXXVII/252/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

Uchwała Nr XXXVII/252/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018  roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

Uchwała Nr XXXVII/251/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 r.w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie.

Uchwała Nr XXXVII/251/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 r.w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Patrzykowie.

Uchwała Nr XXXVII/250/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół, pedagogom, psychologom, logopedom,

Uchwała Nr XXXVII/250/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół, pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym,  doradcom zawodowym oraz nauczycielom oddziałów przedszkolnych i przedszkola realizującym zajęcia w oddziałach, do których oprócz dzieci 6-letnich uczęszczają także dzieci młodsze.

Uchwała nr XXXVII/249/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kram

Uchwała nr XXXVII/249/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kramsk, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XXXVII/248/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kr

Uchwała Nr XXXVII/248/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kramsk na rok 2018.

Uchwała Nr XXXVII/247/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała Nr XXXVII/247/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała Nr XXXVII/246/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

Uchwała Nr XXXVII/246/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2018-2023.

Uchwała Nr XXXVII/245/18 Rada Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk

Uchwała Nr XXXVII/245/18 Rada Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXVII/244/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bilczew.

Uchwała Nr XXXVII/244/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bilczew.

Uchwała Nr XXXVII/243/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uchwała Nr XXXVII/243/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Uchwała Nr XXXVII/242/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kramsk - Strumyk

Uchwała Nr XXXVII/242/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kramsk - Strumyk.

Uchwała Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXVII/241/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXVII/240/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXVII/240/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2018, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uchwała Nr XXXVII/239/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego  2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

Uchwała Nr XXXVII/238/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2018 - 2032.

WPF.

Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Uchwała nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Grąblinie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kul

Uchwała nr XXXVII/237/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Grąblinie oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku.