Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Kramsk w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Program współpracy gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Formularz konsultacji społecznych