Program współpracy gminy kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Program współpracy gminy kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.