Uchwała nr XXXIII/197/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków  własnych, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia Poddziałanie  3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.