Zarządzenie nr 146/2017 Wójta Gminy Kramsk w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy

Zarządzenie nr 146/2017 Wójta Gminy Kramsk w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Program współpracy gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Formularz  konsultacji  społecznych.