Uchwała Nr XXXV/223/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Uchwała Nr XXXV/223/17 Rady Gminy Kramsk z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.