Program Współpracy Gminy Kramsk z org. pozarz. oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.